Bijstandsuitkering zelfstandigen voor startende ondernemers

Ben je minder dan anderhalf jaar ondernemer en heb je tijdelijk financiële problemen of wil je starten met een onderneming? Lees hier wat de mogelijkheden zijn om een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal aan te vragen via de Bbz-regeling.

Je bent een startende ondernemer als je minder dan anderhalf jaar ondernemer bent of een onderneming wilt starten (vanuit een bijstandsuitkering of werkeloosheidsuitkering). Voor jou biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als je niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kun je maxi­maal drie jaar een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tij­dens de start­pe­ri­o­de van je be­drijf.
 • Heb je op­start­kos­ten of geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen en kan je geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kom je mis­schien in aan­mer­king voor een start­ka­pi­taal van jouw gemeente.

Voor de Bbz-regeling voor startende ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • Zo­dra je start moet je aan­ge­we­zen zijn op de in­kom­sten uit je be­drijf. Je bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit je (toe­kom­stig) be­drijf als je in­kom­sten bui­ten het be­drijf, zo­als loon of uit­ke­ring, la­ger zijn dan bij­stands­ni­veau. Het in­ko­men van je part­ner telt ook mee.
 • Je hebt voor­dat je start met je be­drijf recht op een WW- of bij­stands­uit­ke­ring of je wordt met ont­slag be­dreigd.
 • Je bent 18 jaar of ou­der, maar je krijgt geen AOW.
 • Je bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • Je moet in deelnemende gemeenten van Zaffier Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Je be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • Je gaat voor 1.225 uur of meer in je ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • Je hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor jouw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • Je hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en je hebt geen spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van je part­ner tel­len mee.
 • Jouw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dien je naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan je za­ke­lij­ke ver­plich­tin­gen en pri­vé ver­plich­tin­gen te vol­doen. Je moet een goed en vol­le­dig ondernemersplan schrij­ven om dit aan te to­nen.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van je gezinssituatie, je woonsituatie en je inkomen. Je inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

Je ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of je de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog je totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor je winst- en verliesrekening en je aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als je uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijg je een nabetaling.

Maximaal drie jaar

Je ontvangt de Bbz-uitkering tot maximaal drie jaar na de start van je bedrijf. Je krijgt de uitkering eerst zes maanden. Daarna kan de uitkering nog een keer met zes maanden en twee keer met een jaar verlengd worden. Bij elke verlenging beoordeelt het Zelfstandigenloket opnieuw of je bedrijf levensvatbaar is. De Bbz-uitkering komt in de plaats van je bijstands- of werkloosheidsuitkering.

Met het startkapitaal kan je noodzakelijke investeringen doen en de opstartkosten dekken. Het maximum bedrag dat je kan lenen is € 39.057,- (bedrag 2022).

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente tegen 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van jouw bedrijf. In de meeste gevallen moet je de lening in 5 jaar terugbetalen.

Met het startkapitaal kan je noodzakelijke investeringen doen en de opstartkosten dekken. Het maximum bedrag dat je kan lenen is € 45.483,- (bedrag 2024).

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente tegen 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van jouw bedrijf. In de meeste gevallen moet je de lening in 5 jaar terugbetalen.

Een informatiegesprek

Je hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar je kunt ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt je dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met je op.

Aanvragen

Vraag je Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met je persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Zaffier Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Heb je een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer.