Privacyverklaring

In deze privacyverklaring laat Zaffier zien op welke manier zij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Zaffier verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. De manier waarop Zaffier om gaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het privacybeleid van Zaffier.

Deze verklaring geeft informatie over de omgang met persoonsgegevens door Zaffier en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Meer specifieke informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier kunt u hieronder vinden.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past Zaffier regelmatig haar processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de wijze van het verwerken van persoonsgegevens. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.

De verwerkingsverantwoordelijke       
Zaffier is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens Zaffier worden uitgevoerd.

Zaffier is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest. Voor deze gemeenten voert Zaffier de (wettelijke) verplichtingen uit die voortvloeien vanuit de Participatiewet, Inburgeringswet, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en sociale werkvoorziening.

Zaffier is opgericht bij gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen verschillende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling is hier te vinden: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670766.

De verwerking van persoonsgegevens
Zaffier heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt, wilt inburgeren of gebruik wilt maken van schuldhulpverlening verwerkt Zaffier persoonsgegevens. Ook als werkgever verwerkt Zaffier persoonsgegevens.

Zaffier gebruikt verschillende categorie├źn persoonsgegevens van burgers, zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats, maar ook het Burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen.

Zaffier hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft Zaffier passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

Zaffier:

  • Verwerkt persoonsgegevens  behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een  rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
  • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
  • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens  correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;

Delen van persoonsgegevens met derden       
Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van Zaffier. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere  partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstrekt, zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

Bewaren van persoonsgegevens           
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Beveiliging van persoonsgegevens      
Zaffier neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Voordat wij overgaan tot verwerking treffen wij passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnieken en procedures om deze bescherming te waarborgen. Verder worden onze administraties versleuteld opgeslagen en maken wij gebruik van beveiligde verzendmethodes wanneer het gevoelige informatie betreft.

De rechten van betrokkenen   
Als inwoner of belanghebbende kunt u gebruikt maken van verschillende rechten die u heeft. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die Zaffier van u verwerkt. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Mocht er sprake zijn van toestemming als verwerkingsgrond, heeft u recht om uw toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zaffier. 

Automatische besluitvorming 
Binnen Zaffier wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Het indienen van een verzoek
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit kan op twee manieren:

  • E-mail: naar privacy@zaffier.nl
  • Schriftelijk: via postadres
    Postbus 9150
    1800 GD Alkmaar

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen we u om zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens. En over welke verwerking(en) het gaat.

Na ontvangst en identificatie nemen we uw verzoek in behandeling. Binnen vier weken na ontvangst laten we weten wat er met uw verzoek gebeurd. Wanneer we niet of gedeeltelijk aan uw verzoek voldoen leggen we dit uit in een besluit. Als u het hier niet mee eens bent heeft u het recht om een bezwaarschrift in te dienen. U kunt ook een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Zaffier of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming    
Zaffier heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is de interne toezichthouder op het gebied van de privacy binnen Zaffier.  U kunt contact met de FG opnemen via privacy@zaffier.nl.

Vragen of klachten       
Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met Zaffier omtrent privacy gerelateerde vragen, neem dan contact met ons op via privacy@zaffier.nl

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door Zaffier, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van Zaffier. Dat kan door een bericht te sturen via het contactformulier. Vergeet niet uw naam, uw volledige adres en telefoonnummer te melden. Ook kunt u een klacht indienen over Zaffier bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring per domein 
Per domein gelden aanvullende specifieke privacyverklaringen.