Bijstandsuitkering zelfstandigen voor gevestigde ondernemers

Ben je minstens 1,5 jaar zelfstandig ondernemer en heb je tijdelijk financiële problemen? Dan kan je via de Bbz-regeling een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal aanvragen.

Je bent een gevestigde ondernemer als je minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer bent. Voor jou biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als je tij­de­lijk niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kan je maxi­maal 12 maan­den een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen.
 • Heb je geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen of het af­los­sen van pro­ble­ma­ti­sche schul­den en kan je geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kan je mis­schien een le­ning voor be­drijfs­ka­pi­taal krij­gen van de ge­meen­te.

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • Je bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit je be­drijf.
 • Je bent 18 jaar of ou­der, maar nog niet pen­si­oen­ge­rech­tigd.
 • Je bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • Je moet in deelnemende gemeenten van Zaffier Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Je be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • Je werkt per jaar 1.225 uur of meer voor jouw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • Je hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor jouw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • Je moet al min­stens an­der­half jaar in je ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken.
 • Je be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient je naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan je za­ke­lij­ke ver­plich­tin­gen en pri­vé ver­plich­tin­gen te vol­doen.
 • Je hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en je hebt on­vol­doen­de spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van je part­ner tel­len mee.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van je gezinssituatie, je woonsituatie en je inkomen. Je inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

Je ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of je de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog je totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor je winst- en verliesrekening en je aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als je uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijg je een nabetaling.

Maximaal een jaar

Je ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Als gevestigde ondernemer kan je een bedrijfskapitaal van maximaal € 247.047,- (bedrag 2024) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om je bedrijf in stand te houden. Je kan er noodzakelijke investeringen mee doen in je bedrijf. Ook kan je met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen.

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente tegen 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van je bedrijf. In de meeste gevallen moet je de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Een informatiegesprek

Je hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar je kan ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt je dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met je op.

Aanvragen

Vraag je Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met je persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Zaffier Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Heb je een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer.