Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee bestuurders vanuit elk college (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Dijk en Waard). Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota, begroting en jaarrekening van Zaffier vast. Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur tot besluitvorming van het uitvoeringsbeleid van Zaffier: de Participatiewet, schuldhulpverlening, uitvoering minimabeleid en inburgering. Zij stellen het beleid vast en toetsen het op uitvoerbaarheid. Zaffier voert een eigen interne bedrijfsvoering. De directeur is hier verantwoordelijk voor. Onder toeziend oog van het Dagelijks Bestuur.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar en vinden plaats op:

  • 12-01-2023 
  • 16-03-2023
  • 13-04-2023
  • 06-07-2023
  • 21-09-2023
  • 07-12-2023

Agenda volgende vergadering

Agenda: Algemeen Bestuur
Dag: Donderdag 13 april 2023
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Zaffier Centrum, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar - vergaderzaal B3.29

Uitgenodigd:

Alkmaar:
Dijk en Waard: Gerard Rep, Fred Ruiten (vice-voorzitter)
Bergen: Marco Wiesehahn-Vrijman, Ernst Briët
Uitgeest: René Oud, Judie Kloosterman
Heiloo: Antoine Tromp, Rob Opdam
Castricum: Falgun Binnendijk, Roel Beems

1. Opening

2. Vaststellen agenda (pdf, 194 KB)

3. Mededelingen

4. In- en uitgaande stukken

5. Verslag (pdf, 213 KB) en actielijst (pdf, 108 KB) ter vaststelling                                      

6. Inhoudelijke stukken - ter besluitvorming

a. Bestemmen resultaat 2022 WNK Personeeldiensten (pdf, 492 KB)  
b. Concept jaarrekening WNK Personeelsdiensten 2022 (pdf, 3 MB)
c. Concept begroting Zaffier 2024 (pdf, 1 MB)
d. Evaluatie afstemmingsoverleg (pdf, 509 KB)

7.  Inhoudelijke stukken – ter kennisname              

a. Memo CAO SGO Zaffier 2023 (pdf, 168 KB)
b. Concept accountantsverslag 2022 d.d. 30-3-2023 (pdf, 370 KB)      

8. Rondvraag

9. Sluiting