Privacyverklaring Wet Politiegegevens

Fraudebeschrijding

Zaffier vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Wanneer u te weinig geld heeft om rond te komen en zelf niet genoeg kan verdienen, dan kunt u bijstandsuitkering aanvragen. Zaffier moet erop toe zien dat dit eerlijk verloopt. Voor onder andere het fraudeonderzoek heeft Zaffier Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), consulenten en toezichthouders in dienst. Deze zien toe op toezicht en handhaving. Indien deze vermoeden dat er sprake is van fraude, zal de sociale recherche worden ingeschakeld.

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden uitgevoerd onder de Wet Politiegegevens (hierna: Wpg) in het kader van bijstandsfraude. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?              
Om bijstandsfraude te bestrijden, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van (oud-)cliënten die op grond van bepaalde wetgeving (zoals de Participatiewet) een uitkering of bijzondere bijstand (hebben) ontvangen en waarvan wordt vermoed dat zij niet geheel eerlijk zijn of zijn geweest over hun financiële situatie. Soms gebruiken we ook gegevens over kinderen, medebewoners en/of onderhoudsplichtigen.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken cliënt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, financiële gegevens. Ook gebruiken wij gegevens van bijvoorbeeld uw partner, kinderen of derden die een melding hebben gedaan. In bepaalde gevallen worden er ook gegevens over uw gezondheid gebruikt.  

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Arbeidsgegevens
 • Beeldmateriaal
 • Gezinssamenstelling
 • Woon- en huurgegevens
 • Financiële gegevens (zoals inkomen, schulden, vermogen, pensioen, bankgegevens, bankafschriften, levensverzekering, armoedevoorziening)
 • Gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor uitkering van bijzondere bijstand (Bij het voeren van een gezamenlijke huishouding zijn dat alle voorgaande gegevens over deze partner. In geval van een scheiding is dat in ieder geval NAW- gegevens, geboortedatum, BSN, scheidingsakte en alimentatiegegevens)
 • Gegevens over kind(eren) van aanvrager (Dit zijn in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en financiële gegevens zoals spaarrekeningen en studiefinanciering)
 • Gegevens over ouders van aanvrager (Bij de aanvraag van kind uitkeringen en uitkeringen voor personen tussen de 18 en 21 jaar is dit in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en verklaring van verstoorde relatie of gebrek aan draagkracht waardoor ouders niet kunnen voorzien in levensonderhoud)
 • Gegevens over medebewoners.
 • Dit zijn in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, wel of geen studiefinanciering en wel of geen commerciële huurdersrelatie

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is het beoordelen of er sprake is van een frauduleuze situatie. Indien er een vermoeden is dat hiervan sprake is, kan de gemeente overgaan tot het inschakelen van de gemeentelijk sociale recherche.

Andere doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Opmaken van een proces-verbaal
 • Opleggen van een financiële sanctie
 • Behandeling, administratie en financieel afwikkelen van aan een proces verbaal gerelateerde betalingen, zoals bezwaren, het toekennen van betalingsregelingen, toepassen van verminderingen of een coulanceregeling

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om bijstand te bieden aan cliënten die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. In dit kader heeft Zaffier ook de verplichting om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de bijstandsuitkering. Op basis van deze taken gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak volgt uit:

 • Artikel 8b, art 53a lid 6, art 58 Participatiewet
 • Art 8, 9 en 13 wet Politiegegevens

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo delen wij gegevens met het UWV en Belastingdienst. Indien er sprake is van strafrechtelijke feiten, zullen uw gegevens worden gedeeld met uw advocaat, het OM en de gemeente.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen handhaving op rechtmatige bijstand is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden.           Dit is voor de duur van het uitvoeren van onderzoek onrechtmatigheid van uw ontvangen bijstand. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Op basis hiervan dienen wij uw gegevens 10 jaar te bewaren. Mocht er sprake zijn van een onrechtmatige bijstandsverlening en een opgelegde sanctie, dan moet dit dossier ook 10 jaar bewaard worden.