Privacyverklaring werk, opleiding of participatieplek

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij begeleiding naar werk, opleiding of participatieplek.

Zaffier vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Wij ondersteunen mensen die moeite hebben met het vinden van werk of opleiding, en die ook niet op een andere passende manier deelnemen aan de samenleving. In dat kader biedt Zaffier verschillende soorten ondersteuning. Deze ondersteuning betreft onder andere het begeleiden naar werk, opleiding, een passende participatieplek en het laten opdoen van werkervaring via leerstages en het faciliteren van een reiskostenvergoeding voor cliënten die hulp krijgen bij het vinden van betaald werk.

Om deze ondersteuning te kunnen bieden, gebruikt Zaffier persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?
In het kader van de begeleiding van jongeren en cliënten naar werk, opleiding of een passende participatieplek, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van cliënten.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van cliënten om onze ondersteuning te kunnen bieden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, gegevens over opleiding en werkervaring, beroepswensen en motivatie. Wanneer noodzakelijk voor de ondersteuning die wij bieden, gebruiken wij gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld door het opvragen van medisch advies. In sommige gevallen gebruiken wij ook strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Categorieën persoonsgegevens
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • BSN
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Gegevens over taalbeheersing
 • Relationele gegevens (partner, kinderen)
 • Gegevens over opleiding en werkervaring
 • Beroepswensen, beschikbaarheid en motivatie
 • Financiële gegevens (zoals inkomen en schulden)
 • Persoonlijke eigenschappen (zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en presentatie)
 • Arbeids(on)geschiktheid
 • Stafrechtelijke gegevens indien noodzakelijk voor de ondersteuning (detentie ja/nee, niet in aanmerking komen voor een VOG)

Gegevens over gezondheid en strafrechtelijke gegevens gebruikt Zaffier alleen indien dit echt noodzakelijk is.

Doel gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is het begeleiden van de betrokken cliënt naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk of participatieplek.

Andere doeleinden waarvoor Zaffier gegevens verwerkt zijn:

 • Het opstellen van het cliëntbeeld en het begeleidingsplan.
 • Het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het bepalen van ondersteuning mogelijkheden en inzet instrumenten.
 • Het doorverwijzen naar de afdeling binnen Zaffier die de juiste begeleiding kan bieden.
 • Het coachen, begeleiden, motiveren en versterken van cliënten in hun loopbaanpad.
 • Het trainen van cliënten, bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren of netwerken.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van de begeleiding van cliënten en ter aanpassing van punten in ons werkveld en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om cliënten te ondersteunen bij het vinden van werk of een passende participatieplek. In dat verband verkennen wij de mogelijkheden van de cliënten om te participeren in de samenleving. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens

Onze wettelijke taak vloeit voort uit:

 • Artikel 7, 9 en 53a Participatiewet
 • Artikel 54 en 62 Wet SUWI
 • Wet op het Voortgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op de expertise centra, voor wat betreft begeleiden jongeren naar werk of opleiding

Wie ontvangen de persoonsgegevens?
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Dit zijn bijvoorbeeld het UWV, deelnemende gemeenten, potentiële werkgevers, re-integratiebureaus, Maatschappelijk Dienstverleners, uitzendbureaus en andere organisaties die wij moeten inschakelen om u te begeleiden richting werk, opleiding of andere participatieplek. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen ondersteuning, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot ondersteuning, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de ondersteuning aan u is beëindigd. Als de ondersteuning aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar.