Privacyverklaring stadspas

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij het gebruik van de stadspas.

Zaffier vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan sport, cultuur en schoolactiviteiten. Daarom zorgen wij ervoor dat ook mensen met een bepaald minimuminkomen en kinderen kunnen participeren in sport, cultuur en schoolactiviteiten. Dat doen wij door middel van de Dijkenwaardpas. Zo zorgen wij ervoor dat ook cliënten die het minder breed hebben blijven meedoen. Om de Dijkenwaardpas te kunnen aan bieden, gebruikt Zaffier persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzameld Zaffier persoonsgegevens?             
Om de Dijkenwaardpas aan te bieden, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van (potentiële) Stadspashouders en van aanbieders die de Dijkenwaardpas mogelijk maken. Dit zijn bijvoorbeeld sportverenigingen, musea, zwembaden, etc.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens als wij de Dijkenwaardpas aanbieden. Voor (potentiële) Dijkenwaardpashouders zijn dit bijvoorbeeld naam, geboortedatum, en financiële gegevens over inkomen, schulden en vermogen

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Administratienummer
 • Documentnummer ID-bewijs
 • Pasnummer
 • Gezinssamenstelling
 • Financiële gegevens
 • Kinderbijslag
 • Gegevens over inkomen en levensonderhoud
 • Gebruik van aanbiedingen van de stadspas

Als Zaffier de Dijkenwaardpas aanbiedt aan een gezin met een of meerdere kinderen, verwerken wij van de minderjarige kinderen slechts de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het beoordelen of een aanvrager in aanmerking komt voor de stadspas;
 • Het verstrekken van de Dijkenwaardpas;
 • Het in staat stellen van cliënten om te participeren in sport, cultuur en schoolactiviteiten;
 • Het koppelen van aanbiedingen aan de Dijkenwaardpas;
 • Het verstrekken van kinderbonnen;
 • Het informeren van Dijkenwaardpashouders over de Dijkenwaardpas, aanbiedingen en andere voorzieningen waarvoor zij mogelijk in aanmerking komen;
 • Het aanschrijven van potentiële Dijkenwaardpashouders;
 • Het bepalen van het recht op andere voorzieningen, zoals het Gratis ID en subsidie stimulering schoon vervoer;
 • Het onderhouden van contact met de aanbieders van de Dijkenwaardpas, over contracten, facturatie en de inhoud van de aanbieding;
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek onder houders van de Dijkenwaardpas.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Wij bieden financiële ondersteuning op verschillende manieren. Op basis van de wet hebben wij een taak om cliënten en inwoners met een laag inkomen te ondersteunen.  Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak vloeit voort uit:

 • Artikel 108 Gemeentewet

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wij delen het pasnummer van Dijkenwaardpashouders met aanbieders die de Dijkenwaardpas mogelijk maken. Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld de leverancier die de Dijkenwaardpas verstrekt en het gebruik daarvan beheert.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de Dijkenwaardpas is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor zolang nodig om u de diensten onder de Dijkenwaardpas te kunnen verlenen, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij uw gegevens na intrekking van de Dijkenwaardpas 1 jaar opslaan.