Privacyverklaring schuldhulpverlening

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij de schuldhulpverlening.

Zaffier vindt het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van cliënten die een hoog risico lopen op financiële problemen. Op die manier kunnen wij hulp bieden om problemen vroegtijdig op te lossen en (ernstige) schuldensituaties en woningontruiming te voorkomen. Hiervoor maakt Zaffier gebruik van verschillende processen om signalen van betalingsachterstanden op te vangen.

Ook creëert Zaffier rust in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en – waar nodig – schuldsanering aan te vragen. Zaffier richt zich niet alleen op de schulden maar op een bredere aanpak. We zijn er ook voor inwoners in een lastige situatie, bijvoorbeeld door psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Daarom biedt Zaffier verschillende vormen van schuldhulpverlening en financieel beheer wanneer de basisvoorwaarden voor zelfstandigheid ontbreken of worden bedreigd als gevolg van complexe problematiek.

Om de processen rondom het voorkomen van (ernstige) schuldensituaties en dreigingen van woningontruiming te kunnen uitvoeren, gebruikt Zaffier persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?              
Om hulp te kunnen bieden in geval van problematische schuldensituaties en dreigingen van woningontruiming, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van cliënten die in een dergelijke schuldensituatie verkeren. Bij vroegsignalering gaat het om personen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente en die mogelijk ook niet weten dat ze hulp kunnen krijgen. Het gaat dan om cliënten met een (dreigende) problematische schuld bij één van de bij ons aangesloten organisaties, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars, Waternet en energieleveranciers en andere schuldeisers (hierna: ‘organisaties’). Deze organisaties doen een melding bij ons, zodat wij u kunnen helpen.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken cliënt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, gegevens over de betalingsachterstand en gegevens over de geboden hulp.

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Administratienummer
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Financiële gegevens
 • Gegevens over de betalingsachterstand
 • Bevindingen en verslagen van maatschappelijk dienstverleners en andere betrokken hulpverleners
 • Data en aard contact betrokken cliënt
 • Resultaat contact betrokken cliënt
 • Resultaat plan van aanpak ja / nee
 • Indicatie wijze van oplossen betalingsachterstand
 • Indicatie aard vervolghulp

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het beoordelen en voorkomen van problematische schulden, dreigende schulden, huisuitzettingen, afsluitingen en verder oplopende incassokosten.
 • Het raadplegen en informeren van en communiceren met betrokken (medewerkers van) organisaties en schuldhulpbureaus.
 • Het uitvoeren van budgetbeheer, zoals het vaststellen van leefgeld en het betalen van schuldeisers en cliënten leren om zelf hun financiële huishouding te doen.
 • Voor cliënten met een uitkering: het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en het betalen van schuldeisers (bijvoorbeeld de woningcorporatie, de energieleverancier, waternet en de zorgverzekeraar). Dit doen wij alleen met toestemming van de cliënt.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om cliënten met schulden te ondersteunen en om te voorkomen dat cliënten in diepe financiële problemen raken. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak volgt uit:

 • Artikel 2(3) en artikel 3 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • Gemeentelijk beleidsplan schuldhulpverlening

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wij delen persoonsgegevens in het kader van onze samenwerking met schuldhulpbureaus die de feitelijke schuldhulpverlening bieden. Ook delen wij persoonsgegevens met de organisaties die ons op de hoogte brengen van een problematische schuld. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld applicatiebeheerders.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de schuldhulpverlening is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen schuldhulpverlening, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot schuldhulpverlening, gegevens hieromtrent 5 jaar opslaan. Als een (schuld)hulpverleningstraject wordt afgebroken, slaan wij de persoonsgegevens 1 jaar op.