Privacyverklaring onderzoek

Privacyverklaring ten behoeve van onderzoek

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier ten behoeve van onderzoek.

Zaffier voert voor een aantal gemeenten de (wettelijke) verplichtingen uit die voortvloeien vanuit de Participatiewet, Inburgeringswet, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en sociale werkvoorziening. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest vragen Zaffier om informatie over het beleid wat zij voeren t.a.v. de genoemde wetten en regelingen die Zaffier voor hen uitvoert. De gemeenten doen dit zodat zij weten of hun beleid goed werkt of bijgesteld moet worden. Daarnaast levert Zaffier bepaalde gegevens bij de Rijksoverheid aan ten behoeve van de landelijke statistieken. Ook Zaffier zelf gebruikt gegevens voor onderzoek om te kunnen zien of het werk wat zij doet, goed verloopt.
Zaffier voert daarom periodiek onderzoek uit.  

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?             
In het kader van de regelingen die Zaffier biedt, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van aanvragers en (potentiële) deelnemers van de verschillende regelingen

Welke gegevens gebruiken wij?           
Voor onderzoek gebruikt Zaffier verschillende categorieën persoonsgegevens van aanvragers en (toekomstige) deelnemers.
De gegevens worden voor het gebruik voor onderzoek pseudoniem gemaakt. Dit betekent dat Zaffier door middel van software de gegevens onherkenbaar maakt. De gegevens zijn daardoor niet herleidbaar tot een persoon.

Categorieën persoonsgegevens            
Zaffier gebruikt voor onderzoek alle gegevens die zij heeft.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Zaffier gebruikt persoonsgegevens voor onderzoek, hiervoor gaat het om de totale getallen, het is niet nodig om gegevens terug te leiden naar personen.  
De resultaten van onderzoek worden gebruikt voor rapportages en statistieken om te kijken of het beleid wat gevoerd wordt, passend is en voldoet. Zaffier en de gemeenten kunnen door het inzicht in de rapportages het beleid en de regelingen aanpassen waar het kan.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De grondslag voor de gegevens is voor Zaffier de Participatiewet, Inburgeringswet, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en artikel 108 Gemeentewet.
De gemeenten en Zaffier delen gegevens met de Rijksoverheid. De grondslag hiervoor is artikel 78 Participatiewet en artikel 9 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Zaffier heeft op basis van de wet een taak om cliënten met een laag inkomen en weinig vermogen (financieel) te ondersteunen. Wij zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid van de aangesloten gemeentes en het bevorderen van deelname  van al onze cliënten en bieden in dat kader verschillende regelingen.
Zaffier informeert de aangesloten gemeentes over de werking van het armoedebeleid en bieden door middel van onderzoek en een dashboard inzicht hierin. Gemeenten kunnen hierdoor monitoren of het gevoerde beleid voldoende is en krijgen inzicht in de beleidsregels waar evaluatie of wijziging nodig is.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Om een goed onderzoek uit te kunnen voeren, deelt Zaffier gegevens met een andere partij. Deze partij ontvangt pseudonieme gegevens en kan deze niet herleiden naar een persoon.
Deze partij verwerkt de pseudonieme gegevens in een dashboard, waaruit de gemeenten hun beleid kunnen monitoren.
Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen het uitvoeren van het onderzoek is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Uw gegevens worden alleen gebruikt als u gebruik maakt van een van de regelingen die door Zaffier worden verstrekt. Als u geen gebruik maakt van de regelingen, worden uw gegevens niet gebruikt voor onderzoek. Omdat de gegevens pseudoniem gebruikt worden, bevatten de rapportages geen persoonsgegevens.
De brongegevens bewaart Zaffier volgens de normale bewaartermijnen.

Minimaregeling
Een voorbeeld van onderzoek wat Zaffier uitvoert, is het dashboard minima. Dit dashboard is een online rapportage waarin gemeenten het minimabeleid kunnen bekijken, zicht krijgen op de doelgroepen voor het armoedebeleid en het gebruik van de voorzieningen.
Het dashboard gebruikt hiervoor de volgende bronnen:

 • Participatiewet
 • BBZ-regeling
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Collectieve Zorgverzekering
 • Participatieregelingen (zoals de AlkmaarPas, Huygenspas en meedoenregeling)
 • Kindpakket
 • Vroegsignalering schuldhulpverlening
 • WMO
 • Jeugdwet
 • Eventueel andere inkomensgerelateerde voorzieningen die de gemeente heeft.
 • Registraties van derden waar direct of indirect inkomensgegevens aan te ontlenen zijn, voorbeelden zijn kwijtschelding lokale heffingen, sociale verzekeringsbank, jeugdfonds sport en cultuur, stichting leergeld, stichting jarige job, voedselbank, enz.
 • Analyse van de bestanden van de KvK voor het aantal zzp-ers dat gebruik maakt van de minimaregelingen. 

Voor het onderzoek voor dashboard minima gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Gegevens over de voorziening, regeling of verstrekking
 • Begindatum van de voorziening, regeling of verstrekking
 • Einddatum van de voorziening, regeling of verstrekking
 • Geboorteland