Privacyverklaring minimalregelingen

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij uitvoering van minimalregelingen.

Zaffier vindt het belangrijk dat ook cliënten met weinig geld mee kunnen doen. Daarom biedt Zaffier de volgende regelingen aan:

 • Collectieve Zorgverzekering
 • Gratis laptop basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Gratis openbaar vervoer (OV)
 • Scholierenvergoeding en reiskostenvergoeding
 • Stichting Jeugdfonds Sport
 • Stadspas (zie privacyverklaring Stadspas)
 • Eenmalige energietoeslag
 • Studietoeslag

Om deze regelingen te kunnen bieden verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzameld Zaffier persoonsgegevens?             
In het kader van de regelingen die wij bieden, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van aanvragers en (potentiële) deelnemers van de verschillende regelingen die wij bieden. Dit zijn onder andere mensen met een laag inkomen, gegevens van inwonende kinderen en gegevens over de mantelzorger.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van aanvragers en (potentiële) deelnemers. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, financiële gegevens over inkomen, vermogen, schulden en bankgegevens, de kosten van het levensonderhoud en gegevens over de gezinssamenstelling. Ook verwerken wij gegevens van partner en kinderen. Van minderjarige kinderen verwerken wij alleen de naam, adres en leeftijd.

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Nationaliteit
 • ID-bewijs (indien geen online aanvraag via DigiD)
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • Woon- en huurgegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens over de gezinssamenstelling
 • Gegevens over levensonderhoud
 • Gegevens over betrokken bewindvoerder of curator
 • Gegevens over gebruik collectieve zorgverzekering
 • Pakketkeuze bij collectieve zorgverzekeraar
 • Inschrijfgegevens school
 • Stadspasnummer
 • Aanwezigheid indicatie Aanvullend Openbaar Vervoer
 • OV-chipkaartnummer
 • Gegevens over bijzondere bijstand
 • Of de aanvrager bij een sociale werkplaats werkt of onder de Wet sociale werkvoorziening valt
 • Handtekening mantelzorger en mantelzorgerontvanger
 • Gegevens over energietoeslag               
   

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het verstrekken van de genoemde regeling;
 • Het communiceren en corresponderen met klanten, zoals informeren over verschillende regelingen;
 • Het aanschrijven van nieuwe potentiële klanten om hen te informeren over de regelingen;
 • Het beoordelen, vaststellen (van de hoogte), verwerken, administreren en opvolgen van de aanvraag;
 • Het beoordelen of de cliënt nog aan de voorwaarden voldoet;
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid;
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.       

Bij de Stichting Jeugdfonds Sport kan de aanvraag voor een contributievergoeding voor de houder van een Stadspas direct worden ingediend bij de sportaanbieder. Zaffier verwerkt de persoonsgegevens vervolgens om de betrokken sportaanbieder een subsidie te geven voor deze contributie, en om te kijken of deze subsidie op de juiste manier wordt gebruikt

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om cliënten met een laag inkomen en weinig vermogen (financieel) te ondersteunen. Wij zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid van de aangesloten gemeentes en het bevorderen van participatie van al onze cliënten en bieden in dat kader verschillende regelingen.

Zaffier heeft op basis van de wet ook een algemene zorgplicht en een taak om armoede te bestrijden uit naam van de aangesloten gemeentes. Daarom informeren wij cliënten actief over het gemeentelijk minimabeleid en de daaraan gerelateerde regelingen. Wij gebruiken persoonsgegevens van potentiële cliënten om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en te zorgen dat iedereen die recht heeft op regelingen hiervan op de hoogte wordt gesteld.

In het kader van de Stichting Jeugdfonds Sport verwerkt Zaffier de persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belang als subsidieverstrekker om te controleren of de subsidie op de juiste manier wordt besteed.

Onze wettelijke taak volgt uit:

 • Art. 35, 36 en 53a Participatiewet
 • Art. 108 Gemeentewet
 • Gemeenschappelijke regeling Zaffier
 • Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Dijk en Uitgeest
 • Beleidsregels bijzondere bijstand a Alkmaar
 • Beleidskader minimabeleid Alkmaar[IE1] 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen.

Zo delen wij in het kader van de collectieve zorgverzekering gegevens met de betrokken zorgverzekeraar of bewindvoerder. Voor de gratis laptop in het basis- en voortgezet onderwijs delen wij gegevens met de leverancier van de laptop en een organisatie die computertrainingen geeft. Om gratis OV voor ouderen of een OV-vergoeding voor mantelzorgers te kunnen bieden delen wij gegevens met betrokken vervoerbedrijven. Voor de regeling passende huur delen wij gegevens met de woningcorporatie om door te geven dat de klant tot de doelgroep behoort. Voor alle regelingen geldt dat wij gegevens kunnen delen met de betrokken bewindvoerder of curator.

Ten behoeve van de kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen wordt het BSN van klanten die de Stadspas ontvangen en van klanten die een uitkering ontvangen in het kader van de Algemene inkomensondersteuning ouderen (AIO) doorgegeven aan de afdeling Belastingen van Zaffier. Van deze doelgroepen voldoet het inkomen aan de inkomenseis voor kwijtscheldingen.

Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de werving en selectie is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen regeling, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij u een regeling verlenen, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de regeling is beëindigd. Als de regeling aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken regeling is deze termijn 1 jaar.