Privacyverklaring Check-in

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Jongerenpunt Check-in bij het verlenen van hulp omtrent studie, werk, geldzaken of andere zorgen

Het Jongerenpunt Check-in helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar met vragen rondom werk, studie, geldzaken en andere zorgen. Deze hulpvragen hebben bijvoorbeeld betrekking op het maken van een studiekeuze of het in orde maken van de financiën. Daarnaast kunnen ook werkgevers, verwijzers en ouders contact met ons opnemen indien zij denken dat een jongere extra ondersteuning kan gebruiken.

Om het proces rondom het verlenen van hulp omtrent werk, studie, geldzaken of andere zorgen, gebruikt Jongerenpunt Check-in persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzameld Jongerenpunt Check-in persoonsgegevens? 

Om hulp te verlenen omtrent studie, werk, geldzaken of andere zorgen, verzamelt en gebruikt Jongerenpunt Check-in persoonsgegevens van jongeren die op grond van de Participatiewet recht hebben op ondersteuning. Wanneer jongeren, ouders, werkgevers of verwijzers contact met ons opnemen, registreren wij deze contactgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij? 
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken jongere. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, gegevens over het inkomen, werk, studie en benodigde ondersteuning. Ook gebruiken wij gegevens van bijvoorbeeld de verwijzers, ouders en werkgevers. In bepaalde gevallen gebruiken wij gegevens over je gezondheid,  verslaving of andere hulpverlening die verleend wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een deskundig oordeel van een medisch professional zodat wij de belastbaarheid kunnen vaststellen. Wij hebben geen inzage in jouw medisch dossier.

Categorieën persoonsgegevens 
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Adres 
 • Woonplaats  
 • Geboortedatum 
 • BSN
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Gegevens over werk en studie (werkervaring, CV, opleiding maar ook wensen voor de toekomst)
 • Gegevens met betrekking tot het privé leven (zoals sociale contacten en hobby’s)
 • Financiële gegevens (zoals schulden)
 • Gezondheidsgegevens (deze zullen in algemene termen beschreven worden, de aard van bijvoorbeeld ziekte wordt niet geregistreerd)
 • Gegevens over andere hulpverlening (deze zullen in algemene termen beschreven worden, de aard van de hulpverlening wordt niet geregistreerd)
 • Gegevens over verslaving (deze zullen in algemene termen beschreven worden, de aard van de verslaving wordt niet geregistreerd)
 • Gegevens over werkgevers, ouders en verwijzers (contactgegevens)

Doel van het gebruik van persoonsgegevens 
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is het bieden van ondersteuning met betrekking tot hulpvragen in het kader van geldzaken, studie, werk of andere zorgen.

Andere doeleinden waarvoor Jongerenpunt Check-in gegevens verwerkt zijn:

 • Het ondersteunen bij het re-integratie proces, door te helpen bij maken van een plan van aanpak waarin de wensen en keuzes voor de toekomst zijn neergelegd
 • Het doorverwijzen voor het aanvragen van inkomen indien dit noodzakelijk wordt geacht
 • Het doorverwijzen naar een voorliggende voorziening voor het behalen van een startkwalificatie

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens 
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. 

Jongerenpunt Check-in heeft op basis van de wet een taak om ondersteuning te bieden aan jongeren die vastlopen op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Op basis van de taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak volgt uit:

 • Artikel 7 lid 1 sub a en artikel 10f onder a Participatiewet
 • Artikel 17 lid 1 Participatiewet
 • Artikel 68 Participatiewet

Wie ontvangen de persoonsgegevens? 
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo moeten wij op grond van de wet persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst en inlichtingenbureaus. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld applicatiebeheerders. 

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen. 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de te verlenen hulpverlening, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Wij zijn verplicht, indien wij hulpverlenen, jouw gegevens 10 jaar bewaren zodra de hulpverlening is beëindigd.