Privacyverklaring Inburgering

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij hulp bij inburgering.

Zaffier vindt het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk een plek vinden binnen de maatschappij. Daarom zet Zaffier zich in voor deze nieuwe groep inwoners door het bieden van maatwerk begeleiding. Daarbij wordt de nadruk gelegd op snelle begeleiding naar bijvoorbeeld werk of opleiding, wat samengaat met inburgering.

Om deze begeleiding aan statushouders te kunnen bieden, gebruikt de Zaffier persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.    

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?              
In het kader van de begeleiding van statushouders, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van statushouders die inburgeringsplichtig zijn (tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd). Dit kunnen statushouders met of zonder uitkering zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van deze groep statushouders. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, huisvestinggegevens, gegevens over taalbeheersing en over het inburgeringstraject.

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Administratienummer
 • Documentnummer ID-bewijs
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Verblijfstitel
 • Gegevens over de verblijfsvergunning
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Gezinssamenstelling
 • Persoonsgegevens partner
 • Persoonsgegevens kind(eren)
 • Persoonsgegevens partner
 • Persoonsgegevens medebewoners
 • Woon- en huurgegevens
 • Financiële gegevens (zoals inkomen en schulden)
 • Gegevens over de uitkering, indien aanwezig
 • Gegevens over de inburgering (zoals de taalschool, hoe lang men nog heeft om in te burgeren, gegevens van DUO en voortgang inburgeringstraject)
 • Gegevens over opleiding en werkervaring
 • Taalbeheersing
 • Beschikbaarheid voor werk en eventuele belemmeringen t.a.v. het accepteren van werk
 • Motivatie en beroepswensen
 • Persoonlijke eigenschappen (zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, presentatie, uiterlijke verzorging, leergierigheid, houding, sollicitatiegedrag)
 • Gegevens over de ondersteuning (gespreksverslagen en rapportages, doelstellingen en afspraken met de cliënt)
 • Beoordelingen, waarschuwingen en sancties
 • Arbeids(on)geschiktheid
 • Gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de ondersteuning (bijvoorbeeld advies van medisch arbeidsdeskundig onderzoek of advies psychologisch onderzoek)

Doel gebruik van persoonsgegevens   
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het adviseren en monitoren van de betrokken statushouder om te zorgen dat de statushouder binnen 3 jaar voldoet aan de inburgeringsverplichting.
 • Het begeleiden van de statushouder naar betaald werk op opleiding.
 • Het communiceren met de betrokken statushouder.
 • Het bieden van ondersteuning bij een aanvraag levensonderhoud en zorgverzekering
 • Het verwerken van de aanvraag.
 • Het opstellen van het cliëntbeeld, het opstellen van een plan van aanpak en het monitoren (resultaten van) plan van aanpak.
 • Het maken van managementrapportages en het uitvoeren van onderzoek en/of statistiek, ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor gebruik persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om statushouders met of zonder uitkering te ondersteunen bij het vinden van werk en te begeleiden bij de inburgering. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak vloeit voort uit:

 • Artikel 7 en 53a Participatiewet
 • Artikel 7, 7a en 18 Wet Inburgering

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met partijen met wie wij samenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Ministerie van Sociale Zaken, de GGD, VluchtelingenWerk, Inova, woningcorporaties, en re-integratiebureaus. Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de inburgering is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen begeleiding, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de begeleiding aan u is beëindigd. Als de begeleiding aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken begeleiding is deze termijn 1 jaar.