Privacyverklaring Bijstand

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zaffier bij hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Als u te weinig geld heeft om rond te komen en u kunt zelf niet genoeg verdienen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u geen recht hebt op een andere uitkering of als u ook met die andere uitkering nog steeds onder bijstandsniveau zit. Wij noemen dat het recht op bijstand voor levensonderhoud.

Daarnaast kan het zijn dat u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen. U kunt dan onder voorwaarden individuele bijzondere bijstand krijgen. Wij noemen dat het recht op bijstand voor bijzondere kosten.

Om het proces rondom het verlenen van bijstand voor levensonderhoud of voor bijzondere kosten mogelijk te maken, gebruikt Zaffier persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt Zaffier persoonsgegevens?             
Om het recht op bijstand voor levensonderhoud te kunnen bieden, verzamelt en gebruikt Zaffier persoonsgegevens van (oud) cliënten die op grond van bepaalde wetgeving (zoals de Participatiewet) een uitkering of bijzondere bijstand (hebben) ontvangen. Soms gebruiken we ook gegevens over bijvoorbeeld de kinderen, medebewoners en/of onderhoudsplichtigen.

Welke gegevens gebruiken wij?           
Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken cliënt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, BSN, financiële gegevens over uw inkomen, schulden, vermogen en bankgegevens. Ook gebruiken wij gegevens van bijvoorbeeld de partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager. In bepaalde gevallen gebruiken wij gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de uitkering van bijzondere bijstand. In sommige gevallen gebruiken wij strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld of de cliënt in detentie zit want dat heeft gevolgen voor het recht op een uitkering.

Categorieën persoonsgegevens            
Voor onze werkzaamheden gebruiken wij (onder andere) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Documentnummer ID-bewijs
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Verblijfstitel
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Gezinssamenstelling
 • Woon- en huurgegevens
 • Gegevens over partner van aanvrager
 • Financiële gegevens (zoals inkomen, schulden, vermogen, pensioen, bankgegevens, bankafschriften, levensverzekering, armoedevoorziening)
 • Stafrechtelijke gegevens indien noodzakelijk voor uitkering van de bijstand (detentie ja/nee)
 • Gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor uitkering van bijzondere bijstand (Bij het voeren van een gezamenlijke huishouding zijn dat alle voorgaande gegevens over deze partner. In geval van een scheiding is dat in ieder geval NAW- gegevens, geboortedatum, BSN, scheidingsakte en alimentatiegegevens)
 • Gegevens over kind(eren) van aanvrager (Dit zijn in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en financiële gegevens zoals spaarrekeningen en studiefinanciering)
 • Gegevens over ouders van aanvrager (Bij de aanvraag van kind uitkeringen en uitkeringen voor personen tussen de 18 en 21 jaar is dit in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en verklaring van verstoorde relatie of gebrek aan draagkracht waardoor ouders niet kunnen voorzien in levensonderhoud)
 • Gegevens over medebewoners.
 • Dit zijn in ieder geval NAW-gegevens, geboortedatum, BSN, wel of geen studiefinanciering en wel of geen commerciële huurdersrelatie

Doel van het gebruik van persoonsgegevens  
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is het beoordelen van de aanvraag en het uitkeren van de bijstand.

In dat kader gebruiken wij persoonsgegevens ook voor:

 • Het beoordelen en vaststellen van het recht op bijstand voor, en de hoogte van, levensonderhoud en/of bijzondere bijstand.
 • Het verrichten van onderzoek naar de financiële positie en voorliggende voorzieningen en het maken van een draagkrachtberekening.
 • Het communiceren en corresponderen met de aanvrager, waaronder het versturen van het aanvraagformulier, het verzoeken van verheldering van de aanvraag en het versturen van de beschikking.
 • Het verwerken van wijzigingen in de gegevens die van invloed zijn op het recht op verstrekking van levensonderhoud of bijzondere bijstand en op de hoogte daarvan.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens     
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

Zaffier heeft op basis van de wet een taak om bijstand te bieden aan cliënten die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Daarnaast heeft Zaffier op basis van de wet een taak om bijzondere bijstand te bieden aan cliënten die niet over de middelen beschikken om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. Op basis van deze taken gebruiken wij persoonsgegevens.

Onze wettelijke taak volgt uit:

 • Artikel 7, 53a en 67 Participatiewet
 • Artikel 62 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi)

Wie ontvangen de persoonsgegevens?             
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo moeten wij op grond van de wet persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en inlichtingenbureaus. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden. Tot slot delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld applicatiebeheerders.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming 
Binnen de bijstandverlening is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?      
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen bijstand, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij u bijstand verlenen, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de bijstand aan u is beëindigd. Als de bijstand aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken bijstand is deze termijn 1 jaar.