Maak het jezelf gemakkelijk

Mensen met een arbeidshandicap aannemen?

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel werkgevers mensen met een arbeidshandicap aan willen nemen, maar het lastig vinden om dit in de praktijk te brengen. Gelukkig maakt Zaffier het je makkelijk!

Als je voor de inzet van medewerkers via Zaffier kiest, ben je bezig met sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen is goed voor jouw bedrijf, de medewerkers én voor de maatschappij. Wist je bijvoorbeeld dat sociaal ondernemen een positieve invloed heeft op de zelfwaardering, gezondheid en het financieel welzijn van je nieuwe medewerkers?

Zaffier heeft een SROI-Coördinator: Martine Schats. 

Neem direct contact op

Martine Schats - Madder

SROI-Coördinator

06 81 09 03 53

m.schats@zaffier.nl

Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, waarom zou je dat doen?

Mensen met een arbeidsbeperking presteren in veel gevallen net zo goed als andere werknemers. Ze zijn bijzonder gemotiveerd en trots te kunnen bijdragen aan het floreren van jouw organisatie. Veel werkgevers geven aan te hebben gemerkt dat dit de werksfeer op een positieve manier heeft beïnvloed. Door op concrete wijze invulling te geven aan je diversiteitsbeleid, draag jij als werkgever bovendien actief bij aan een sociale, eerlijkere wereld. Dat voelt goed! Steeds meer werkgevers en collega’s ervaren hoe het is om met een collega met een beperking te werken. Door dit te normaliseren, zorgen we er samen voor dat hen in de toekomst meer kansen op de arbeidsmarkt worden gegund. En terecht.

Detacheren: samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Wie kiest voor detachering via Zaffier, draagt direct bij aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Wist je namelijk dat detacheringen meetellen voor de banenafspraak? Daardoor ontstaan meer baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zaffier is aangesloten bij Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Door te detacheren via Zaffier, kun je op eenvoudige en toch wezenlijke wijze invulling geven aan sociaal ondernemen in de praktijk. Meer weten? Op Vind je personeel via Zaffier lees je alles over eenvoudig detacheren via Zaffier.

Sociaal Ondernemen Scan

Hoe ziet sociaal ondernemen er in jouw organisatie uit? Zaffier biedt uitkomst

De sociaal ondernemen-scan: denken in mogelijkheden

Wij richten ons niet op de beperkingen, maar op de unieke kwaliteiten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het levert namelijk heel wat meer op wanneer we de focus leggen op wat iemand wél kan. Tijdens de zogeheten sociaal ondernemen-scan analyseren wij je werksituatie en vinden we mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo kun jij hen de kans geven om hun kwaliteiten ten volste te benutten.

Je zult zien dat mensen met een handicap op sommige vlakken zelfs beter presteren dan andere werknemers. Hoewel een beperking bepaalde vaardigheden kan belemmeren, kan het er ook voor zorgen dat andere vaardigheden juist worden gestimuleerd en de werknemer uitblinkt in diens werk!

Jobcarving

Jobcarving is een beproefde methode om functies of banen te creëren die aansluiten op de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Bij jobcarving kijken we welke taken uit bestaande takenpakketten kunnen worden gesplitst. Deze taken worden herverdeeld in meer eenvoudigere taken, zoals licht-administratieve of logistieke taken, productie- en zorgtaken. Dit levert functies op die mensen met een beperking bijzonder goed kunnen uitvoeren.

Jobcarving kent twee startpunten:

 • Starten bij een vacature
  Met jobcarving matchen we jouw vacature met een kandidaat. Hierbij kijken we hoe de vacature kan worden toegespitst op de mogelijkheden van de kandidaat.
 • Starten bij het zittend personeel
  Jobcarving helpt bij het verlagen van een (te) hoge werkdruk. We analyseren eerst de bestaande takenpakketten en functies en zorgen er dan voor dat bepaalde taken worden uitgesplitst. Zo ontstaat ruimte in bestaande functies en kunnen we nieuwe (eenvoudige) functies creëren voor kandidaten met een beperking. Ons jobcarving-traject bestaat uit de volgende stappen:
  1. Analyse bestaande functie of vacature
  2. Beoordelen en splitsen functie
  3. Creëren nieuwe (minder complexe) functie
  4. Matchen kandidaten vanuit doelgroep
  5. Proefplaatsing
  6. Begeleiding

Jobcarving: de voordelen

 • Dankzij jobcarving kunnen jouw eigen gespecialiseerde werknemers zich volledig richten op hun hoofdtaken. Wel zo efficiënt!
 • Jobcarving helpt daarnaast de personeelskosten te verlagen. Aangezien je huidige medewerkers efficiënter aan de slag kunnen, is het niet langer nodig extra gespecialiseerd personeel aan te nemen. Bovendien heb je recht op loonkostensubsidie wanneer je medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst neemt.
 • Jobcarving draagt bij aan sociale en duurzame bedrijfsvoering, omdat je mensen met een beperking meer kansen biedt.

Jobcoaching

De jobcoach: intermediair tussen werknemer en werkgever

Jobcoaching is een individuele voorziening die Zaffier kosteloos aanbiedt met als doel om plaatsingstrajecten middels detachering of begeleid werken te ondersteunen. De jobcoach leert werknemers met een arbeidsbeperking hoe ze op succesvolle wijze de stap naar een reguliere functie kunnen zetten. Zo zorgt de jobcoach ervoor dat de medewerkers langdurig aan het werk blijven, waarbij uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 De rol van de jobcoach is gericht op:

 • De werkplek

  In samenwerking met jouw organisatie zorgt de jobcoach ervoor dat de medewerker diens werkzaamheden in een reguliere functie leert uit Zo stelt de jobcoach bijvoorbeeld een persoonlijk trainingsprogramma op. Aan de hand van dit trainingsprogramma krijgt de nieuwe medewerker het werk al snel onder de knie.

 • De medewerker

  De jobcoach is iemand op wie de medewerker altijd terug kan vallen als deze ergens tegenaan loopt en moeite heeft dit te bespreken met collega of leidinggevende.

 • De werkgever

  De jobcoach helpt de leidinggevende of collega’s de nieuwe medewerker goed te leren kennen en de best passende omgangsvormen en werkzaamheden te vinden. Daarnaast biedt de jobcoach hulp en advies bij de administratieve kant van het inzetten van iemand met een arbeidsbeperking.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach is aanwezig bij elk overleg dat plaatsvindt voordat de medewerker start aan een baan of een proefplaatsing. Er wordt in kaart gebracht of er aanvullende voorzieningen op de werkvloer nodig zijn om een optimaal werkklimaat voor de medewerker met de arbeidsbeperking te creëren.

Daarnaast coacht de jobcoach de medewerker met een arbeidsbeperking en ondersteunt hij of zij bij het inwerken van de medewerker. Zo wordt, samen met de nieuwe medewerker een ontwikkelplan opgesteld en wordt gefocust op diens ontwikkeling en scholing. Dit vindt plaats tijdens de instroom, maar ook gedurende de loopbaan blijft hier ruimte en aandacht voor.

De jobcoach let er bovendien op dat de privé-werkbalans van de medewerker met een arbeidsbeperking optimaal blijft. Ook de betrokken leidinggevende, de werkplekbegeleider en collega’s kunnen bij de jobcoach terecht voor advies.

Harrie helpt

Harrie Helpt: de training

De Harrie Helpt-training is een gratis tweedaagse training waarin de deelnemer, die reeds werkzaam is bij het bedrijf, wordt opgeleid tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking. De Harrie Helpt-training is voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau, die met de doelgroep aan de slag gaat, of daar al mee bezig is. Voorkennis is niet noodzakelijk. Aangezien de training vooral praktisch van aard is, kunnen de deelnemers hun opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Deze training ondersteunt werkgevers bij het op duurzame wijze plaatsen van mensen die zich in een kwetsbare arbeidsmarktpositie bevinden. Door betrokken collega’s van mensen met een arbeidsbeperking de nodige tools en opleiding tot Harrie te bieden, kan dit doel met succes worden bereikt.

 Dit mag je verwachten van de Harrie Helpt-training:

 • De juiste competenties en andere praktische tools
 • Intervisie en cases uit de praktijk
 • Gesprekstechnieken
 • Huiswerkopdrachten (tussen dag 1 en dag 2, duur: 1,5 uur)
 • Meer inzicht in de doelgroep

Voor meer informatie over de Harrie Helpt-training verwijzen wij je graag door naar de website: Ik Ben Harrie.

De bovenstaande video laat zien wat een Harrie precies doet. De deelnemer ontvangt informatie, relevante theorie, praktijkvoorbeelden en tools die nodig zijn om een goed helpende Harrie te worden.

Tijdens deze interactieve training krijgen de deelnemers ook voldoende ruimte om hun eigen ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Social Return on Investment

Zaffier : jouw partner voor het invullen van je social return-eisen bij sociale aanbestedingen

Een gemeente of landelijke overheid die een opdracht verstrekt, kan als voorwaarde stellen dat de opdrachtnemer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de opdracht betrekt. De investering die de opdrachtgever doet, levert naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst op: de zogeheten Social Return on Investment (SROI). Hierbij ligt het accent op creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Sociaal Ondernemen Scan

Met Zaffier geef je simpelweg een prachtige invulling aan je SROI-verplichting!

Zaffier is dé partij in de regio Alkmaar die je helpt jouw SROI-voorstel bij aanbestedingen relevant en concreet vorm te geven. Als je de aanbesteding eenmaal gewonnen hebt, kun je met ons op eenvoudige manier en zonder risico mensen met een arbeidsbeperking hiervoor inzetten. Dat houdt in: een sterke detacheringsoplossing waarbij de werknemers in dienst blijven bij Zaffier. De ervaring leert dat er diverse manieren zijn om je SROI-verplichting naar behoren in te vullen. Maar hoe kom je erachter welke manier het best bij jouw organisatie past? Laat dat maar aan ons over. Wij voeren een sociaal ondernemen-scan op het werkpakket uit en realiseren zo een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Regio Alkmaar gaat sociaal ondernemen meer stimuleren

De zes gemeenten van regio Alkmaar willen in samenwerking met sociaal ondernemers een impuls geven aan op een sociaal verantwoorde manier zakendoen. In praktijk houdt dit in dat kennis en ervaringen nog beter worden gedeeld en dat bij het inkopen van diensten voorrang wordt gegeven aan sociaal ondernemers in de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen sneller voldoen aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het inkoopbeleid biedt al ruimte voor een voorkeursbehandeling, maar zal nog actiever worden gepromoot via onder andere de Social Impact Market. Op de Social Impact Market vind je een overzicht van de producten en diensten van sociale ondernemingen.

Bekijk onderstaande websites en documenten voor meer informatie:

Banenafspraak & Quotumwet

Sociaal Akkoord

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Sindsdien moeten werkgevers een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kunnen werkgevers met 25 of meer werknemers een boete krijgen: de quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.

Meer informatie?

Contact opnemen

Het WSP-NHN subregio Alkmaar bundelt in de regio de krachten van deze organisaties:

 • UWV
 • Zaffier

Regio Alkmaar

Concrete acties in de maak: aan de slag met sociaal ondernemen

De gemeenten in de regio Alkmaar geven samen met sociaal ondernemers een impuls aan het sociaal verantwoord zakendoen. Concreet houdt dit in dat ze het sociaal ondernemerschap nog beter op de kaart gaan zetten, hun kennis en ervaringen beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers. Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen.

Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Gemeenten kunnen middels hun beleid (en de uitvoering ervan) op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie, meer ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken samen met de Social Impact Factory en Sinzer om die ruimte te kunnen bieden.

Bekijk onderstaande websites voor meer informatie:

Sociaal ondernemen in de regio

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord

Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) is een samenwerking tussen verschillende (overheids-) organisaties van gemeenten, het UWV, SW en andere partijen. Bij het WerkgeversServicepunt kun je als werkgever je arbeidsmarktvragen stellen. Als je iemand met een arbeidsbeperking wil aannemen, kun je terecht voor informatie en ondersteuning met betrekking tot de Participatiewet en de banenafspraak, specifieke voorzieningen en financiële regelingen. Deze dienstverlening is kosteloos.