Bijstandsuitkering zelfstandigen voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960

Ben je een zelfstandig ondernemer van 60 jaar of ouder en verdien je niet genoeg om rond te komen? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling.

Als je 60 jaar of ouder bent (geboren vóór 1 januari 1960) en je bedrijf wilt voortzetten biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als je niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kan je een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tot je de AOW-leef­tijd be­reikt. Je moet met je be­drijf naar ver­wach­ting nog wel min­stens € 8.068,- (be­drag voor 2021) per jaar ver­die­nen.
 • In bij­zon­de­re ge­val­len kan je daar­naast nog een be­drag van maxi­maal € 10.157,- per jaar (be­drag 2021) krij­gen. Met dit be­drag kan je nog in­ves­te­rin­gen doen of schul­den af­be­ta­len, zo­dat je het be­drijf kan voort­zet­ten tot je de AOW-leef­tijd be­reikt.

Voor de Bbz-regeling voor zelfstandigen van 60 jaar of ouder gelden deze voorwaarden:

 • Je bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit je be­drijf.
 • Je bent 60 jaar of ou­der, maar je krijgt geen AOW.
 • Je bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • Je moet in deelnemende gemeenten van Zaffier Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Je be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • Je werkt per jaar 1.225 uur of meer voor je ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • Je hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor je be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • Je moet de laat­ste tien jaar on­af­ge­bro­ken als zelf­stan­di­ge in Ne­der­land wer­ken.
 • Je in­kom­sten zijn la­ger dan bij­stands­ni­veau.
 • Je kunt naar ver­wach­ting met uw be­drijf nog wel min­stens € 8.158,- per jaar ver­die­nen (be­drag voor 2021).

Hoe hoog de uitkering is hangt af van je gezinssituatie, je woonsituatie en je inkomen. Je inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

Je ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of je de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog je totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor je winst- en verliesrekening en je aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als je uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijg je een nabetaling.

Maximaal tot AOW-leeftijd

Je ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, maar uiterlijk tot je de AOW-leeftijd bereikt en zolang je met je bedrijf nog minstens € 8.425,- (bedrag voor 2022) per jaar verdient.

Als zelfstandige van 60 jaar of ouder kan je in bijzondere gevallen naast de uitkering nog een bedrag van maximaal € 10.607,- (bedrag 2022) ontvangen. Je komt in aanmerking voor dit aanvullende bedrag als je noodzakelijke kosten moet maken om je bedrijf te kunnen voortzetten tot je AOW krijgt. Bijvoorbeeld als je een investering of nieuwe inkopen moet doen of problematische schulden moet afbetalen.

Renteloze lening of gift

Is je eigen vermogen minder dan € 142.920,- (bedrag 2022)? Dan hoef je het bedrijfskapitaal niet terug te betalen. Heb je meer vermogen? Dan is dit bedrag een renteloze lening die je moet terugbetalen.

Een informatiegesprek

Je hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar je kan ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt je dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met je op.

Aanvragen

Vraag je Bbz-uitkering of bedrijfskrediet aan met je persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Zaffier Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Heb je een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer.