Bijstandsuitkering zelfstandigen voor ondernemers die stoppen

Ben je zelfstandig ondernemer en wil je stoppen met je bedrijf en kom je daardoor in financiële problemen? Dan kan je misschien een bijstandsuitkering aanvragen. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Als je jouw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen, moet je soms nog een aantal dingen regelen voordat je definitief kunt stoppen. Je moet bijvoorbeeld nog voorraden verkopen of je huurcontract overdragen.

Bbz-uitkering tot bedrijf stopt

Als je niet genoeg inkomsten hebt voor je levensonderhoud, kan je maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. De uitkering stopt als je jouw bedrijf beëindigd hebt.

Bijstandsuitkering na de beëindiging

Als je na het beëindigen van je bedrijf nog steeds onvoldoende inkomsten hebt, dan kan je een bijstandsuitkering aanvragen.

IOAZ-uitkering voor 55-plussers

Je hebt misschien recht op een IOAZ-uitkering voor ex-ondernemers van 55 jaar en ouder. Het verschil met de bijstand is onder andere dat je een veel groter vermogen mag bezitten. Je moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat je met jouw bedrijf stopt.

Voor de Bbz-uitkering tijdens de bedrijfsbeëindiging gelden deze voorwaarden:

  • Je bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit je be­drijf.
  • Je bent 18 jaar of ou­der, maar je krijgt geen AOW.
  • Je bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
  • Je moet in deelnemende gemeenten van Zaffier Zelfstandigenloket wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
  • Je be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
  • Je werkt per jaar 1.225 uur of meer voor je ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
  • Je hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor je be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
  • Je moet je be­drijf nood­ge­dwon­gen beëin­di­gen. Je be­drijf is dus on­der de hui­di­ge om­stan­dig­he­den niet le­vens­vat­baar.
  • Je kunt het be­drijf niet di­rect beëin­di­gen. Als dat wel kan kun je een bij­stands­uit­ke­ring aan­vra­gen.
  • Je hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en je hebt on­vol­doen­de spaar­geld. Het in­ko­men en spaar­geld van je part­ner tel­len mee.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van je gezinssituatie, je woonsituatie en je inkomen. Je inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk bij de bijstandsnormen voor de precieze bedragen.

Renteloze lening  

Je ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of je de uitkering moet terugbetalen hangt af van het totale (gezins)inkomen. Na een jaar berekent het Zelfstandigenloket hoe hoog je totale inkomsten zijn geweest. Het Zelfstandigenloket gebruikt daarvoor je winst- en verliesrekening en je aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als je uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijg je een nabetaling.

Maximaal een jaar

Je ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Een informatiegesprek

Je hebt de mogelijkheid om direct een aanvraag te doen. Maar je kan ook eerst een informatiegesprek aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Een medewerker vertelt je dan over de voorwaarden om recht te hebben op een Bbz-uitkering.

Neem contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer. Een medewerker van het Zelfstandigenloket neemt binnen 48 uur contact met je op.

Aanvragen

Een Bbz-uitkering tijdens een bedrijfsbeëindiging vraag je aan met je persoonlijke DigiD.

Aanvragen

Zaffier Zelfstandigenloket werkt alleen op afspraak. De medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16.00 uur. Heb je een vraag voor het Zelfstandigenloket? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Als onderwerp kies je 'Zelfstandigenloket'. Vermeld in je bericht altijd je naam, woonplaats en telefoonnummer.