Eén regionale uitvoeringsorganisatie om meer inwoners beter te helpen; aan werk en bij geldzorgen

De gemeenten in de regio Alkmaar willen de Participatiewet en de aanpalende taken inburgering, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand/uitvoering minimaregelingen gezamenlijk uitvoeren, via één regionale uitvoeringsorganisatie. Het doel? Méér inwoners beter helpen. De Colleges van B&W uit de regio Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) hebben deze week positief ingestemd met het plan dat beschrijft hoe deze organisatie eruit gaat zien en werken. Komende maand beslissen de gemeenteraden.

Nieuwe doelgroep groeit, terwijl budgetten beperkt zijn

Op dit moment zijn drie organisaties in de regio Alkmaar betrokken in de uitvoering: de BUCH-werkorganisatie, Halte Werk en het sociaal werkbedrijf WNK Personeelsdiensten. Raden, colleges, portefeuillehouders en uitvoerders zien al langere tijd voordelen in het gezamenlijk uitvoeren van de dienstverlening in één uitvoeringsorganisatie. Falgun Binnendijk is wethouder in Castricum en verzorgt de woordvoering namens de zeven gemeenten: “Sinds de invoering van de Participatiewet staan we net als andere gemeenten in Nederland voor de uitdaging zowel de ‘reguliere’ als groeiende ‘nieuwe’ doelgroepen, mensen met een arbeidsbeperking, zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen. Terwijl budgetten beperkt zijn. De druk op budgetten én professionals hebben tot gevolg dat een deel van de totale doelgroep niet of minder goed geholpen wordt en andere vormen van participatie dan werk, zoals een opleiding of vrijwilligerswerk, onvoldoende plaatsvinden. Dat is onwenselijk. We willen een oplossing zodat de gehele doelgroep beter geholpen wordt. Zowel kansrijke als minder kansrijke inwoners en zowel mensen met als zonder arbeidsbeperking. En op maat, passend bij wensen en mogelijkheden van de inwoner. Voor de een is dit een betaalde baan, voor de ander deelname aan een buurtactiviteit. Hoe beter passend, hoe kleiner de kans dat men ‘terugvalt’. En hoe meer mensen we aan het werk kunnen helpen en houden, hoe minder uitkeringen en dus kosten”.

Samen bereiken we meer

Verantwoordelijkheden, budgetten en aanpakken zijn nu versplinterd over drie organisatie. Door te verenigen in één organisatie is meer efficiëntie, een kwaliteitsslag en eenduidige aansturing mogelijk. Dit leidt tot betere resultaten, voor inwoners én werkgevers. Door regionaal te werken ontstaat een grotere ‘pool’ van arbeidskrachten (inwoners) en werkgevers. Dit betekent meer baankansen en beter matches. “Gemeentegrenzen vormen geen belemmering meer: het maakt niet uit waar je woont, je wordt bemiddeld en begeleid naar een passende baan of activeringsplek”, aldus Falgun Binnendijk. “Dat geldt ook voor de budgetten. Doordat we de re-integratie en participatiebudgetten bundelen is een betere en bredere inzet mogelijk. Ongeacht gemeentegrenzen, voor de gehele doelgroep én op de verschillende vormen van participatie. Het samenbrengen van ervaring en kennis van drie organisaties, biedt bovendien kansen de dienstverlening te verbeteren. Door de inrichting en werkwijze te vernieuwen, rondom de klant”.

De inwoner staat centraal

Hoe kunnen we inwoners zo snel, goed en passend mogelijk helpen? Dat staat centraal in het plan. Geen standaardprogramma’s maar samen kijken wat nodig is, vanuit vertrouwen. Met korte lijnen, snelle besluitvorming en optimale bereikbaarheid voor inwoners. Dichtbij en integraal. Door lokaal aanwezig te zijn, samen met professionals die ook bij de inwoner betrokken zijn vanuit het sociaal domein (jeugd, WMO).

Vervolgstappen

De gemeenteraden beslissen in oktober over het plan. Na positieve besluitvorming start direct de implementatie, het feitelijk vormgeven van de nieuwe organisatie. De formele, juridische start is 1 januari 2022 gepland. In 2022 wordt de organisatie verder ingevuld om zo snel mogelijk, maar met zorgvuldigheid, de vruchten van de samenwerking te gaan plukken. Dat is vooral resultaten boeken voor inwoners in de regio.