Ik ben bewindvoerder en mijn klant heeft schulden

Ik wil mijn klant aanmelden voor schuldhulpverlening

Ben je convenantpartner of wil je klanten in het kader van adviesrecht aanmelden? Gebruik dan het contactformulier. Je kan in het contactformulier kiezen voor het onderwerp 'Schuldhulpverlening'. Bij de aanmelding voeg je het vonnis en het plan van aanpak (pdf, 169 KB) bij.

Wil je een klant aanmelden voor schuldhulpverlening? Dat kan ook via het contactformulier. Je hebt de mogelijkheid om 20Mb aan bijlagen mee te sturen. Aanvraagformulier schuldhulpverleningstraject (docx, 111 KB)

Je kan de stukken ook per post versturen naar:

Zaffier
Afdeling Schuldhulpverlening
Postbus 9150
1800 GD Alkmaar

Naar het contactformulier
Informatie:

Maak je gebruik van een oudere versie van Internet Explorer? Dan kan dit problemen geven bij het gebruik van het contactformulier. Gebruik dan een andere webbrowser. Bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Google Chrome of Windows Edge.

Samenwerking bewindvoerders

Convenant beschermingsbewind

De gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard hebben met bewindvoerders het Convenant Samenwerking rondom beschermingsbewind in de HAL gemeenten (pdf, 260 KB) afgesloten. Er zijn werkafspraken (pdf, 270 KB) gemaakt over de werkprocessen, communicatie en de kwaliteitsborging. Zaffier voert het convenant uit.

Doelstelling convenant

Betere ondersteuning bij schulden voor inwoners in schuldenbewind. Maar ook willen we een zo groot mogelijke mate van financiële zelfredzaamheid bereiken, met de inzet van zo licht mogelijke ondersteuning. Een goede samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders draagt hieraan bij.

De samenwerking is gericht op:

 1. het zo snel mogelijk doorstromen naar schuldhulpverlening en perspectief bieden op een schuldenvrij bestaan; 
 2. het aanbieden van de meest passende hulp en ondersteuning. Specifiek niet meer of langer ondersteuning bieden dan nodig. Partijen werken actief aan duurzame uitstroom uit beschermingsbewind;
 3. kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Tussen partijen vindt een continue en constructieve dialoog plaats over de efficiëntie en effectiviteit van geboden dienstverlening.

Voordelen convenant

Een nauwe kwalitatief hoogwaardige ketensamenwerking waar iedere onder bewind gestelde burger, met (ernstige) schuldproblematiek, baat bij heeft. Om deze ketensamenwerking vorm te geven moet je, om convenantpartner te worden, aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in het convenant. Daar staat tegenover dat Zaffier alleen doorverwijst naar de convenantpartners voor een aanvraag beschermingsbewind. Zaffier informeert potentiële andere verwijzers over de met de convenantpartners gemaakte werkafspraken. Zaffier stelt hen in kennis van de kantoren die deelnemen aan het convenant.

Ik ben convenantpartner

Op een aantal vaste momenten in het proces vindt informatie uitwisseling plaats van de bewindvoerder naar Zaffier middels het plan van aanpak:

 1. één week na instelling van het bewind  
 2. drie maanden na instelling van het bewind (de boedelbeschrijving en het plan van aanpak in het kader van het adviesrecht)     
 3. zes maanden na instelling van het bewind        
 4. ieder heel jaar na instelling van het bewind      
 5. iedere drie maanden na start afbouwtraject

Ik wil deelnemen aan het convenant

Om aan het convenant deel te kunnen nemen moet een professioneel bewindvoerder, aanvullend op wat wettelijk bepaald is, voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 1. lidmaatschap van een branchevereniging die beschikt over een klachtenprocedure met klachtbehandeling door een onafhankelijk orgaan;
 2. indien de bewindvoerder geen lid is van een branchevereniging en toch wil deelnemen aan het convenant, dan bepaalt de gemeente op individuele gronden of deelname mogelijk is;
 3. de continuïteit van de bedrijfsvoering garanderen.

In de werkafspraken zijn deze en andere kwaliteitseisen verder uitgewerkt.

Voldoe je aan de kwaliteitseisen?

Neem dan contact met ons op en meld je aan. Je vult het toetredingsformulier (pdf, 203 KB) in en ondertekent dit. Dit formulier voeg je toe aan ons contactformulier op de website. Je kan in het contactformulier kiezen voor 'Schuldhulpverlening'. Wij beoordelen of je wordt toegelaten tot het convenant. Als je wordt toegelaten ontvang je het door ons ondertekende formulier retour.

Ik wil deelnemen aan het convenant
Informatie:

Maak je gebruik van een oudere versie van Internet Explorer? Dan kan dit problemen geven bij het gebruik van het contactformulier. Gebruik dan een andere webbrowser. Bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Google Chrome of Windows Edge.